ไลฟ์สไตล์
100 year

งานคือเงิน 20/05/60

หมึกเขียว
20 พ.ค. 2560 05:01 น.
SHARE

อย่าปิดประตูความสำเร็จ ด้วยการยอมแพ้กับปัญหาและอุปสรรคตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น

หมึกเขียว เป็นกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต และอาสาเลือกสรรสารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

ข่าวแนะนำ

องค์การสะพานปลา รับ วิศวกรโยธา 3 ปฏิบัติงานที่สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) หรือเทียบเท่า หรือ ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอบ.โยธา, ก่อสร้าง) สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม AUTOCAD (หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สำหรับผู้สมัคร เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2211-7300 ต่อ 510 ถึง 25 พ.ค.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติงานภาควิชาจิตเวชศาสตร์ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ มีความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานต่างๆอย่างดี มีใจรักใน งานบริการและมีความพร้อมในการให้บริการ ปฏิบัติงานภาควิชาจิตเวช ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร. 0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 26 พ.ค.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ อาจารย์ A–5 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาควิชาสูติศาสตร์–เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ จะจบการศึกษาปริญญาเอกในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชา วิทยาการสืบพันธุ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีพื้นปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์ ไม่มีภาระผูกพันเรื่องการชดใช้ทุนใดๆ หรือเงื่อนไข อื่น ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และมี ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEFL (Paper–based Test : PBT) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน, TOEFL (Internet–based Test : iBT) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน, CU–TEP ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน (หากมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงาน และงานวิจัยทางด้านสุกรจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ สนใจสมัครทาง  สอบถาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-9773 รับถึง 31 พ.ค.นี้

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ วุฒิ ปริญญาเอก ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การวิจัยทางด้านจุลชีววิทยา หรือภูมิคุ้มกันวิทยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถในการสอนนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สามารถดำเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ ปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการ และร่วมพัฒนากระบวนการให้บริการทางสุขภาพ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน บัญชี การเงิน มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ MS Excel MS Word และ MS PowerPoint สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของทางราชการ หรือเอกชน (หากสามารถใช้งานโปรแกรม ERP และโปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจที่รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีม และ เดินทางเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน สมัครที่ หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ถึง 31 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ กลุ่มวิชาครอบครัว รับ อาจารย์ 2 อัตรา อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ด้าน พัฒนาการเด็กและครอบครัว พฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ หรือ Child Development, Human Development, Family Studies, Family Science, Family Social Science, Family Relations โดยมีพื้นปริญญาโท และปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 และปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.5 (หากมีประสบการณ์ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ), อาจารย์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาโท ด้าน การพัฒนาการเด็กและครอบครัว พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ หรือ Child Development, Human Development, Family Studies, Family Science, Family Social Science, Family Relations โดยมีพื้นปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 (หากมีประสบการณ์ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ), กลุ่มวิชาอาหาร รับ อาจารย์ 3 อัตรา อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ด้าน Nutrition, Community Nutrition, Food and Nutrition, Food Science, Food Technology, Food Science and Technology หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ โดยมีพื้นปริญญาโทและปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาโท ด้าน Nutrition, Community Nutrition, Food and Nutrition, Food Science, Food Technology, Food Science and Technology หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ โดยมีพื้นปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาด้านอาหารและ โภชนาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ทุกตำแหน่งต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมแก่ตำแหน่ง และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ไม่เกิน 2 ปี สำหรับวุฒิ ปริญญาเอก ได้แก่ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน, TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน, TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน, CU–TEP ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน ส่วนวุฒิ ปริญญาโท TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 510 คะแนน, TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน, TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 64 คะแนน, CU–TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2504-7133 ถึง 31 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำนักส่งเสริมวิชา การและงานทะเบียน รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทาง วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้พื้นฐานด้านการดูแลระบบสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถในด้านระบบสารสนเทศ และ/หรือ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มีความรู้ความสามารถทางด้านฐานข้อมูลอย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับ windows Based and Web Based Programming เช่น Visual Basic, VB.NET, MS Access, Java, PHP, Apache, MySQL เป็นต้น สามารถออกแบบเขียนโปรแกรมและพัฒนาฐานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และทำงานเป็นทีมได้, กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี รับ ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีความรู้ความสามารถด้านช่างเทคนิค ควบคุมดูแล ตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักร–อุปกรณ์ภายในมหาวิทยาลัย (หากมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงดูแลเครื่องปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้อย่างดี มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูลในงานที่เกี่ยวข้อง ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว, พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เพศชาย อายุ 25–45 ปี วุฒิ ไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 และไม่เกินมัธยม ศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ และสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เบื้องต้นได้ มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสาและรักงานด้านบริการ มีความรู้เรื่องเส้นทางทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทุกตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 11 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ถึง 31 พ.ค.นี้.

หมึกเขียว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

งานคือเงินหมึกเขียว

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

Trendvg3 logo
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11:33 น.
{หี}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {คลิบโป้}| {คลิบโป๊}| {jizzbo}| {คลิบหลุด}| {เอากัน}| {หีสวย}| {หนังโป๊ญี่ปุ่น}| {xxxx}| {xxxxxx}| {ดูหนังโป๊ฟรี}| {เลียหี}| {ควยใหญ่}| {xxxxx}| {อมควย}| {คลิปโป็}| {คลิปโป๊ไทย}| {หนังxhd}| {หีสวยๆ}| {หีขาว}| {สำหี}| {หนังโป้ญี่ปุ่น}| {คลิปเสียว}| {หนังโป๊hd}| {เย็ดหี}| {หนังโป๊ล่าสุด}| {คลิปเย็ด}| {คลิปโป๊นักศึกษา}| {หนังโป้ใหม่}| {หนังโป๊ hd}| {หนังโปhd}| {เด้ากัน}| {clip 18+}| {xxx18+}| {คลิปโป๊เย็ดกัน}| {คลิปโป๊เปิดซิง}| {พี่เย็ดน้อง}| {หนังโป๊นักศึกษา}| {ดูคลิบโป๊}| {แหกหี}| {หนัง x hd}| {หนังโป๊ใหม่ๆ}| {rate r}| {คลิบโป๊ะ}| {เสียวหี}| {หนังโป้hd}| {pornxxx}| {เย็ดโหด}| {xporn}| {คริปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังโป้ hd}| {av18+}| {ดูหนังโป้ฟรี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {คลิ๊ปโป๊}| {แม่เย็ดลูก}| {โป๊ hd}| {xxxเปิดซิง}| {ดูดควย}| {หนังโป๊ฟรี}| {เย็ดสด}| {คลิปหลุดฝรั่ง}| {xxxพี่น้อง}| {ดูดหี}| {โดนเย็ด}| {คริบโป้}| {คลิปโป๊หลุด}| {คลิปลับ}| {รูปโป๊ดารา}| {brazzer}| {คลิโป๊}| {เยดหี}| {คลิบโป็}| {คลิปโป๊ข่มขืน}| {xxx เปิดซิง}| {หีเกาหลี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {เย็ดท่าหมา}| {เย็ดซาดิส}| {คลิปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังซาดิส}| {จับเย็ด}| {พี่น้องเอากัน}| {เย็ดเเม่}| {น่าเย็ด}| {หนังr18+}| {thaixxx}| {เย็ดคนสวย}| {ลงแขก}| {หนังเย็ดกัน}| {คลิบข่มขืน}| {หนังเอ็กไทย}| {porngang}| {อยากเย็ด}| {สาวนมโต}| {เย็ดน้ำแตก}| {โป๊hd}| {โป๊ออนไลน์}| {สาวนมใหญ่}|
{คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}|